No. 34 (2024)
Studies

Concubinage and Free Love

Lenka Křížová
Institute of History of the Czech Academy of Sciences

Published 2024-06-28

Keywords

 • concubinage,
 • free love,
 • relationships between men and women

How to Cite

Křížová, L. (2024). Concubinage and Free Love. Theatrum Historiae, (34), 85–100. https://doi.org/10.46585/th.2024.34.05

Abstract

The paper deals with the concepts of “concubinage” and “free love”, especially in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century. It outlines the motivations of who resorted to this way of cohabitation and why and how society coped with this family model. Particular attention is paid to the anarcho-goddess who chose the concept of free love out of conviction.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Lynn ABRAMSOVÁ, Zrození moderní ženy. Evropa 1789–1918, Brno 2005.
 2. Charles ALBERT, Volná láska, Praha 1910.
 3. August BEBEL, Žena v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, Praha 1896.
 4. František BLAŤÁK, O nerozlučnosti manželské, Praha 1906.
 5. Ignaz BRIESS, Vzpomínky na přerovské ghetto. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Supplementum 2, ed. M. Marada, Přerov 2000.
 6. František BURIÁNEK, Fráňa Šrámek, Praha 1981.
 7. Zuzana ČEVELOVÁ, Gender, víra a manželství v „dlouhém“ 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů, Pardubice 2012.
 8. Georg DENZLER, Dějiny celibátu, Brno 2000.
 9. Georg DENZLER, Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno 1999.
 10. Ludmila FIALOVÁ – Pavla HORSKÁ – Martin KUČERA – Eduard MAUR, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1998.
 11. František FÜRBACH, Rok 1910 v životě Emy Destinové, in: Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 22, 2010, s. 47–59.
 12. J. G., Propaganda anarchistů a obrana proti ní, Velehrad. Ústřední orgán národní strany moravskočeské 10, č. 42, 23. 10. 1898, s. [1].
 13. Ludwig GUMPLOWICZ, Manželství a volná láska, Královské Vinohrady [1904].
 14. [Karel HAVLÍČEK], Manželství chudších tříd, Slovan, květen, červen, červenec 1850, s. 363–364.
 15. Marie HEJNOVÁ, Knížka o Milce, Hradec Králové 1985.
 16. Historický ústav Akademie věd České republiky, archiv Databáze dějin všedního dne, Růžena HOROVÁ, Vzpomínky.
 17. Antonín HOFFMANN, Pryč s konkubinátem!, Praha 1896.
 18. Stanislav HOLUBEC, Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době, Plzeň 2009.
 19. Bronislava JANEČKOVÁ (ed.), Rok v dopisech 1, Praha 2006.
 20. Bohumil JIROUŠEK, Zdraví tělesné i duševní ve Vzpomínkách S. K. Neumanna, in: Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2009, s. 233–240.
 21. K. N., Ellen Key v Praze, Ženské listy 33, 1. 4. 1905, č. 4, s. 65.
 22. Jiří KLABOUCH, Politický konsens k manželství v Čechách. Z novějších dějin manželství v našich zemích, Praha 1960.
 23. Stanislava KLEČÁKOVÁ, „V zájmu ochrany zdraví a zamezení nákazy pohlavní“ aneb Prostituce v období reglementace, in: D. Blümlová – P. Kubát a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice, 2009, s. 159–174.
 24. Krátké poučení snoubenců v příčině zamýšleného sňatku, Rádce duchovní 19, 1911–1912, s. 678.
 25. Lenka KŘÍŽOVÁ, Valečovští skaláci pohledem historické demografie a antropologie, Historická demografie 47, 2023, č. 1, s. 77–97.
 26. František Štěpán KOTT, Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Díl první. A–M, Praha 1876.
 27. Milena LENDEROVÁ, Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002.
 28. Milena LENDEROVÁ – Daniela TINKOVÁ – Vladan HANULÍK, Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.
 29. Literární archiv Památníku Národního písemnictví, f. Havlíček Borovský Karel, Korespondence.
 30. Jan MAREŠ – Vít STROBACH, Třída dělníků i žen? Proměny chápání genderových vztahů v českém dělnickém hnutí (1870–1914), Střed 4, 2012, č. 2, s. 34–68.
 31. Pavel MAREK, Bratři Bohumil a Isidor Zahradníkovi. Dva kněžské osudy na přelomu 19. a 20. století, Olomouc 2017.
 32. Pavel MAREK, Dlouhý-Pokorný, Emil, in: Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 248–249.
 33. Mariánský kongres v Praze (III. den), Národní politika 23, č. 162, 15. 6. 1905, s. 5.
 34. Tomáš Garrigue MASARYK, Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových, Praha 1895.
 35. Jiří MATĚJČEK, Střední vrstvy v českých zemích – tradice a dlouhodobý vývoj vlastností, Slezský sborník 100, 2002, č. 4, s. 241–250.
 36. Jaroslav MED, Zdenka Hásková, in: Lexikon české literatury 2/I, Praha 1993, s. 85.
 37. Jacques MESNIL, Volné manželství, Praha 1906.
 38. Moderní manželství, Český západ. Illustrovaný týdenník křesťansko-sociální 1, č. 44, 29. 10. 1908, s. 5.
 39. Moravský zemský archiv, Brno, fond Sbírka matrik, civilní matrika zemřelých 1872–1924, Brno (městská rada), 17896.
 40. Moravský zemský archiv, Brno, fond Sbírka matrik, římskokatolická matrika narozených 1875–1890, Holešov, 7542.
 41. Národní archiv, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce.
 42. Národní archiv, Praha, Židovské kontrolní matriky, inv. č. 517, kniha 517.
 43. Božena NEUMANNOVÁ, Byla jsem ženou slavného muže. Paměti druhé ženy S. K. Neumanna, ed. J. Veselský, Brno 1998.
 44. Dana NÝVLTOVÁ, Femme fatale české avantgardy. Marie Majerová – česká komunistka ve víru feminismu, Praha 2011.
 45. Obecný zákonník občanský mocnářství rakouského a nařízení pozdější k témuž se vztahující. Doplněn příslušnými zákony, revize a úvod Božislav Kožený, Praha 1898.
 46. Jan Křtitel PAULY, Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu, Praha 1902.
 47. Vít PĚČEK, Ženatý kněz? Debata o celibátu v českých zemích v době osvícenství, Brno 2020, diplomová práce obhájená na FF MU v Brně.
 48. [Ferdinand] PEČ[ÍRKA], Prostituce, in: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl, Praha 1903, s. 787.
 49. Zdeněk PEŠAT – Eva STROHSOVÁ (ed.), Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945, Praha 1995.
 50. Antonín PODLAHA (ed.), Český slovník bohovědný 3, Praha 1917–1926.
 51. František Ladislav RIEGER – Jakub MALÝ (ed.), Slovník naučný. Díl čtvrtý. I–Lžidimitrij, Praha 1965.
 52. Johann Anton von RIEGGER, Oerterverzeichniß des Bunzlauer Kreises 1787, in: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen. V. Heft, Leipzig – Prag 1788.
 53. Blanka ROZKOŠNÁ, Židé v Mnichově Hradišti a okolí, Praha 2011.
 54. Karel RÝZLER, Vznik, rozvod a rozloučení manželství. S dodatkem: O reformě práva manželského, Praha 1908.
 55. Martin SCHULZE WESSEL, Tužby katolického duchovenstva a založení Československé církve. Dotazníková akce Bohumila Zahradníka-Brodského roku 1918, in: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7.–9. března 2002, Praha 2003, s. 245–254.
 56. Státní oblastní archiv v Hradci Králové, fond Sbírka matrik východočeského kraje 1587–1949, farní úřad Přepeře, sign. 6832.
 57. Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Sbírka matrik, Roudnice nad Labem, matrika narozených, sig. L134/52.
 58. Martin ŠÁMAL (ed.), Jsem svobodný... Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858, Praha 2017.
 59. Alena ŠIMŮNKOVÁ, Ideály a skutečnost. Vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v polovině 19. století, Česká literatura 47, 1999, č. 6, s. 654–665.
 60. Václav ŠPAČEK, Volná láska. Obrázek z naší moder. společ., Hradec Králové 1918.
 61. Marie ŠULCOVÁ, Osudy dětí Antonína Marka, in: Mandava, 2003–2004 (vyd. 2004), s. 137–141.
 62. Daniela TINKOVÁ, „Oddělené sféry“ – tradiční polarita, nebo dědictví 19. století?, in: M. Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 458–478.
 63. Hanka TLAMSOVÁ – Václav ČERNÝ, Okolnosti uzavírání sňatků „světských“ osob od konce 18. do první třetiny 20. století, Historická demografie 43, 2019, č. 1, s. 67–99.
 64. Zdeněk TOBOLKA, Karla Havlíčka Borovského Politické spisy. Díl III., část 2. Slovan 1850–1851, Epištoly kutnohorské 1851, Praha 1903.
 65. TPCH, Konkubinát, in: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl, Praha 1899, s. 709.
 66. Vladimír ÚLEHLA, Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora, Jičín 2014.
 67. Dana VESELSKÁ, Mazal tov. Hodně štěstí. Good luck. Židovské svatební obřady. Historie a současnost. Jewish wedding ceremonies. Past and present, Praha 2006.
 68. Bohumil VLASÁK, Škola milenců, Praha [1910].
 69. Volná láska, in: Masarykův slovník naučný. Sedmý díl, Praha 1933, s. 725.
 70. Hynek ZÁRUBA – Jiří VOTOČEK, Dějiny lásky. Populární obrazy z dějin snubnosti, manželství a prostituce od pravěku až po dobu nejnovější. Díl V. Láska novodobá, Praha 1926.