No. 34 (2024)
Studies

Correspondence of the Bishops of Olomouc with the serf towns through the example of the Hukvaldy and Keleč manors

Kateřina Lančová
University of Ostrava

Published 2024-06-28

Keywords

 • Stanislav Thurzo,
 • Jan Dubravius,
 • Marek Khuen,
 • Olomouc Bishopric,
 • Hukvaldy Manor,
 • Kelč Manor,
 • Kopiář,
 • Bishop’s Town,
 • Correspondence
 • ...More
  Less

How to Cite

Lančová, K. (2024). Correspondence of the Bishops of Olomouc with the serf towns through the example of the Hukvaldy and Keleč manors. Theatrum Historiae, (34), 7–29. https://doi.org/10.46585/th.2024.34.01

Abstract

This article deals with the communication between the bishops of Olomouc Stanislav Thurzo, Jan Dubravius, and Marek Khuen and the bishop’s towns located in the Hukvaldy and Kelč manors. The correspondence was recorded on sheets written down in the chancery of the Bishop of Olomouc which were copied and compiled into the episcopal record book. The article is primarily based on working with this type of source.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 35–54.
 2. František ČÁDA (ed.), Zemské zřízení moravské z roku 1535, spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným, Praha 1937.
 3. Gustav FRIEDRICH (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, Praha 1904–1907.
 4. Tomáš KALINA (ed.), Moravské zemské desky. II. Kraj brněnský 1480–1566, Praha 1950.
 5. Petr VOREL, Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, Pardubice 1997.
 6. Jan AL SAHEB, Hukvaldské panství před Bílou horou (1553–1619): v kontextu mensy olomouckého biskupství, Ostrava 2011.
 7. Tomáš BALETKA, Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497–1540), jeho kancelář a správa biskupských statků, Sborník archivních prací 54, 2004, č. 1, s. 3–236.
 8. Antonín BARCUCH, Ostrava v letech 1437–1618, in: Blažena Przybylová a kol., Ostrava, Praha 2013, s. 51–80.
 9. Jan BISTŘICKÝ, Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, Sborník archivních prací 33, 1983, č. 1, s. 32–74.
 10. Jan BISTŘICKÝ, Zdíkovy listiny, Český časopis historický 96, 1998, č. 2, s. 292–306.
 11. Pavel BOLINA, K interpretaci a datování Zdíkových listin, Český časopis historický 97, 1999, č. 2, s. 273–292.
 12. Martin ČAPSKÝ, Komunikace ve středověkých městech. Úvod, in: Martin Čapský a kol., Komunikace ve středověkých městech, Opava 2014, s. 9–38.
 13. Martin ČAPSKÝ, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013.
 14. Marek ĎURČANSKÝ, Zkušenosti Nymburských s vojáky za třicetileté války. Sonda do problematiky obrazu vojáka v českém prostředí, Kuděj 1, 1999, s. 22–38.
 15. Gustav FRIEDRICH, Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1997.
 16. Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985.
 17. František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009.
 18. Libuše HRABOVÁ, Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století, Praha 1964.
 19. Klára HÜBNER, Jménem městské rady – poslové, dálková komunikace a politický vliv ve švýcarských městech pozdního středověku, in: Martin Čapský a kol., Komunikace ve středověkých městech, Opava 2014, s. 95–104.
 20. Jana JANIŠOVÁ, Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě: (edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541-1556): historická studie a edice, Brno 2007.
 21. František KAMENÍČEK, Zemské sněmy a sjezdy moravské: jejich složení, obor působnosti a význam. Od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526–1628), I., Brno 1900.
 22. František KAMENÍČEK, Zemské sněmy a sjezdy moravské: jejich složení, obor působnosti a význam. Od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526–1628), II., Brno 1900.
 23. Jan KILIÁN, Vojenské násilí ve městech za třicetileté války. Se zvláštním přihlédnutím k Plzeňsku, Folia Historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 5–29.
 24. Kateřina KNOPOVÁ, Poddanská města na statcích olomouckého biskupství v korespondenci olomouckého biskupa Stanislava Thurza: Příspěvek k dějinám Hukvald, Kelče, Moravské Ostravy, Příbora a okolí, Vlastivědný věstník moravský 74, 2022, č. 3–4, s. 191–204.
 25. Tomáš KNOZ, Poddaný v právních normativních pramenech předbělohorské Moravy, Časopis Matice moravské 111, 1992, č. 1, s. 31–52.
 26. David PAPAJÍK, Vznik a vývoj Kelče do roku 1511, in: Stanislava Kovářová – David Papajík a kol., Dějiny města Kelče, Kelč 2004, s. 33–79.
 27. František Václav PEŘINKA, Dějiny města Kroměříže, díl I., Kroměříž 1913.
 28. Josef PILNÁČEK, Rody starého Slezska I., ed. Karel Müller, Brno 1991.
 29. Josef PILNÁČEK, Staromoravští rodové, Vídeň 1930.
 30. Jiří STIBOR – Milan MYŠKA, Sedlnický z Choltic, in: Milan Myška – Lumír Dokoupil (eds.), Biografický slovník Slezska a severní Moravy 3, Opava – Ostrava 1995, s. 97–101.
 31. Jiří STIBOR, Z Žerotína, in: Milan Myška – Lumír Dokoupil (eds.), Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 10 (22), Ostrava 2007, s. 75–183.
 32. Jindřich ŠEBÁNEK – Zdeněk FIALA – Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Česká diplomatika do r. 1848, Praha 1971.
 33. Jan ŠTĚPÁN, Vývoj Kelče v letech 1511–1648, in: Stanislava Kovářová – David Papajík a kol., Dějiny města Kelče, Kelč 2004, s. 81–130.
 34. Jana VOJTÍŠKOVÁ, Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době předbělohorské: na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí, Praha 2011.
 35. Jana VOJTÍŠKOVÁ, Městské kanceláře a jejich význam pro studium středověkých a raně novověkých urbánních dějin (na příkladu Čech a Moravy), Mesto a dejiny 5, 2016, č. 1, s. 28–50.