No. 31 (2022)
Studies

Rivalry or friendship? The development of the relationship of the headquarters of the Workers’ Gymnastic Unions to other gymnastic organisations in the Czech Lands in the years 1897–1939

Richard Moravec
State District Archives in Karviná

Published 2023-05-24

Keywords

 • Arbeiter-Turn und Sportverband,
 • Czech Lands,
 • Czechoslovakia,
 • Workers’ Gymnastic Union,
 • Communist Physical Education,
 • Orel,
 • Sokol,
 • Gymnastic Movement
 • ...More
  Less

How to Cite

Moravec, R. (2023). Rivalry or friendship? The development of the relationship of the headquarters of the Workers’ Gymnastic Unions to other gymnastic organisations in the Czech Lands in the years 1897–1939. Theatrum Historiae, (31), 71–96. https://doi.org/10.46585/th.2023.31.04
Share |

Abstract

The study deals with the attitude of the Workers’ Gymnastic Unions (WGUs) towards other gymnastic associations in the Czech lands. These include Sokol, Orel, the Workers’ Federation/Proletarian Physical Education Federation, and the German Arbeiter-Turn und Sportverband. The study seeks an answer to the question of whether the opinions of WGU representatives towards these associations developed on the basis of their own will or external circumstances. Political parties had an important influence on their mutual relations. Thanks to the ideological connection with the relevant gymnastic associations, we can examine whether any opinion was shaped by party ideology. We will also be interested in any change of opinion and the reason for it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akční program Dělnických tělocvičných jednot. (Usnesen IX. valným sjezdem Svazu D.T.J.Č.), Praha 1928.
 2. ANONYM, Poslání Dělnických tělocvičných jednot. Přednášky pro vychovatele Dělnických tělocvičných jednot československých, Praha 1923.
 3. Archiv tělesné výchovy a sportu Národního muzea, fond Dělnické tělocvičné jednoty.
 4. F.[rantišek] J. CHALOUPECKÝ, Za metou nejvyšší! in: Dělnické mládeži na Moravě! Epištoly Dělnickým těl. jednotám českoslovanským, Brno 1913, s. 14–19.
 5. Minulost našeho státu v dokumentech, Praha 1971.
 6. Národní archiv v Praze fondy: Česká obec sokolská, Svaz Dělnické tělocvičné jednoty.
 7. Protokol V. sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot českoslovanských a II. sjezdu okresních náčelníků v Praze ve dnech 27., 28. a 29. června r. 1912, Praha 1912.
 8. Protokol VI. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých, I. sjezdu vychovatelů okresů a jednot, IV. sjezdu náčelníků krajů a okresů konaných ve dnech 6., 7. a 8. září 1919, Praha 1920.
 9. Protokol VII. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých, IV. sjezdu náčelníků a vedoucích žen krajů a okresů, II. sjezdu vychovatelů jednot. okresů a krajů konaných 15., 16. a 17. dubna 1922, Praha 1925.
 10. Protokol XI. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých, VIII, sjezdu náčelníků a náčelnic jednot, okresů a krajů, VI. sjezdu vychovatelů jednot, okresů a krajů, III. sjezdu samaritánů jednot, okresů a krajů konaného 15. března 1936 v Praze, VI sjezdu vůdců skautů, konaného 15. března 1936 v Praze, Praha 1936.
 11. Rudolf SILABA, Třicet let dělnické tělovýchovy. K výročí 25letého trvání Svazu Dělnických tělocvičných jednot, Praha 1928.
 12. Rudolf SILABA, Vývoj a organisace Dělnických tělocvičných jednot, Praha 1926.
 13. Rudolf SILABA – Leopold VAVERKA, Dějiny Dělnických tělovýchovných jednot, Praha 1947.
 14. R.[udolf] SILABA – J.[osef] ŠPŮR, Usnesení a sjezdová provolání Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých v letech 1903–1928, Praha 1928.
 15. Karel ŠIKÝŘ, Dělnické tělocvičné jednoty při tvoření republiky. Jejich účast v plucích Stráže svobody a v bojích na obranu Slovenska, Praha 1938.
 16. Tělocvičný ruch (1905, 1910, 1918, 1920, 1925–1926, 1928, 1930, 1937–1938).
 17. Věstník sokolský (1910, 1922, 1928, 1930, 1935).
 18. Vychovatel (1927).
 19. Ján GREXA – Milena STRACHOVÁ, Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu, Brno 2011.
 20. André GOUNOT, Die Arbeitersportverbände in Europa vor 1914. Länderspezifische und transnationale Aspekte, in: Karen Bretin-Maffiuletti – Fabien Sabatier (eds.), European Studies in Sports History. Special issue: Workers´ Sport Organizations. Territories and metamorphoses in the 20th and 21st centuries 10, 2018, s. 25–44.
 21. André GOUNOT, Die Rote Sportinternationale, 1921–1937. Kommunistische Massenpolitik im Europäischen Arbeitersport, Münster 2002.
 22. André GOUNOT, Social Democratic and Communist Influences on Workers´ Sport across Europe (1893–1939), Labour History Review 80, 2015, č. 1, s. 1–29.
 23. Jiří KÖSSL, Obranné sjednocovací snahy a československé tělovýchovné hnutí v letech 1937–1939, in: Jiří Kössl – František Krátký – Jaroslav Marek (eds.), Dějiny tělesné výchovy II. Od roku 1848 do současnosti, Praha 1986, s. 171–175.
 24. Jiří KÖSSL – František KRÁTKÝ – Jaroslav MAREK (eds.), Dějiny tělesné výchovy II. Od roku 1848 do současnosti, Praha 1986.
 25. Jiří KÖSSL – Jan ŠTUMBAUER – Marek WAIC, Kapitoly z dějin tělesné kultury, Praha 2018.
 26. Jiří KÖSSL – Jan ŠTUMBAUER – Marek WAIC, Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury, Praha 20082.
 27. Reinhard KRAMMER, Arbeitersport in Österreich. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterkultur in Österreich bis 1938, Wien 1981.
 28. František KRÁTKÝ, Dějiny tělesné výchovy I. Od nejstarších dob do roku 1974, Praha 1974.
 29. Arnd KRÜGER, Der Internationale Arbeitersport. Der Schlüssel Zum Arbeitersport in 10 Ländern, Köln 1985.
 30. Arnd KRÜGER, The Story of Worker Sport, Champaign 1996.
 31. Sabina MÁCHOVÁ, Symbolika orelských sletů v Brně 1922 a v Praze 1929, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 60, 2021, s. 117–142.
 32. Richard MORAVEC, Vztah Dělnických tělocvičných jednot ke sportu, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 29, 2021, č. 1, s. 271–305.
 33. Vilém MUCHA, Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu, Praha 1975.
 34. Vilém MUCHA, Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu, I. díl, Praha 1955.
 35. Vilém MUCHA, Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu. (1926–1939), II. díl, Praha 1957.
 36. Thomas OELLERMANN, Dělnický tělovýchovný a sportovní svaz v první Československé republice, in: Marek Waic (ed.), Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu = Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei, Praha 2008, s. 65–83.
 37. Thomas OELLERMANN, „Frei Heil“ – der Arbeiter-Turn-und-Sportverband in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Aufbau, Tätigkeit, Probleme und Konflikte, Magisterarbeit, Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf 2005.
 38. A.[levtina] POKORNÁ, Branná výchova a branné spolky, in: Jiří Bílek (ed.), Vojenské dějiny Československa. (1918–1939), III. díl, Praha 1987, s. 315–317.
 39. James RIORDAN, Sport, politics and communism, Manchester 1991.
 40. James RIORDAN, The worker sports movement, in: Arnd Krüger – James Riordan (eds.), The International Politics of Sport in the Twentieth Century, London 1999, s. 105–120.
 41. Petr ROUBAL, Československé spartakiády, Praha 2016.
 42. Martin SOSNA, Orelské hnutí ve Slezsku do roku 1948. Diplomová práce. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava 2010.
 43. Vratislav SVATOŇ, Tyršova tělocvičná soustava a program ČOS na přelomu století, in: Sokol, jeho vznik, vývoj a význam. Mezinárodní konference. Praha, září 1997. = Sokol, seine Entstehung, Entwicklung und Bedeutung. Internationale Konferenz. Prag, September 1997, Praha 1998, s. 70–74.
 44. Pavel ŠRÁMEK, Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932–1939, Praha 2008.
 45. Horst UEBERHORST, Frisch, Frei, Stark und Treu. Die Arbeitersportbewegung in Deutschland 1893–1933, Düsseldorf 1973.
 46. Jan B. UHLÍŘ – Marek WAIC, Sokol proti totalitě 1938–1952, Praha 2001.
 47. Marek WAIC, Česká obec sokolská v počátcích československého státu, Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století 2, 1994, s. 215–229.
 48. Marek WAIC, Československá obec sokolská v politickém životě první republiky, Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století 3, 1995, s. 83–100.
 49. Marek WAIC, Dělnická tělovýchova v prvním desetiletí Československé republiky 1918–1928, in: Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století 4, 1996, s. 131–158.
 50. Marek WAIC, Federace Dělnických tělocvičných jednot Federace proletářské tělovýchovy, in: Jitka Beranová – Marek WAIC (eds), Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací, Praha 1998, s. 85–93.
 51. Marek WAIC, Svaz Dělnických tělocvičných jednot, in: Jitka Beranová – Marek WAIC (eds), Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací, Praha 1998, s. 55–83.
 52. Marek WAIC, Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa, Praha 2018.
 53. Marek WAIC, Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace, Praha 2013.
 54. Marek WAIC a kol., Sokol v české společnosti 1862–1938= Sokol in der tschechischen Gesellschaft, Praha 1996.
 55. Marek WAIC, Orel, in: Jitka Beranová – Marek Waic (eds.), Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací, Praha 1998, s. 35–54.